Ombildning

Karlskronaplan

Undersökning inför besiktning och värdering av fastigheten den 3 april.

Illustration: Karlskronaplan

Fyll i formuläret nedan för att lämna information inför besiktning och värdering den 3 april.

Läs mer om ombildning

En ombildning till bostadsrätt ska vara en positiv upplevelse för dig som hyresgäst som ska mynna ut i en bra bostadsaffär, en trygg bostadsrättsförening och en förädling av fastigheten som ni bor i.

Läs mer om ombildning till bostadsrätt här →

Frågor & svar →

Inför besiktning och värdering

Fyll i nedan formulär. Ditt svar behandlas konfidentiellt i enlighet med vår integritetspolicy.

Frågor & svar

Varför behöver ni veta min inställning nu?

Vi på Interesta vill driva processer i fastigheter där hyresgästerna faktiskt har ett förankrat intresse för en ombildning till bostadsrätt. Därför är det viktigt att det finns en övervägande majoritet som är nyfikna och intresserade av att utröna vad en ombildning i er fastighet innebär. Annars riskerar såväl vi, som intresserade hyresgäster, att lägga ned tid i onödan.

Varför ombilda till bostadsrätt?

Majoriteten (9 av 10) ombildningar som vi på Interesta genomför initieras av hyresgästerna själva som ser möjligheten till en bra bostadsaffär och utan krav på kontantinsats. Vi vill dock framhäva ett antal andra faktorer som vi också ser i samband med ombildningar:

  • Du köper din bostad för 15-30% rabatt mot marknadsvärde.
  • Inget krav på kontantinsats om du är kreditvärdig till motsvarande insatsbeloppet.
  • Ökad social gemenskap och utbyte i huset. En ombildningsprocess skapar ofta en stark sammanhållning mellan hyresgästerna.
  • Du får kontroll över din egen bostadssituation där du kan vara med att påverka hur föreningen ska förvaltas. Du kan även renovera mer fritt inuti din bostad.
  • Ökat underhåll och renoveringar i och på fastigheten med anledning av underhållsplanen som upprättats under processen.

Vad är hyresvärdens intention i att sälja fastigheten till hyresgästerna?

Det kan finnas olika skäl till varför en hyresvärd vill sälja fastigheten till sina hyresgäster. Många gånger handlar det om att en hyresvärd vill frigöra kapital för att investera i andra fastigheter eller projekt. Det primära incitamentet för en ombildning för hyresvärden är att man oftast får bättre betalt än på den öppna fastighetsmarknaden samtidigt som hyresgästerna får möjlighet att göra en bra affär.

Det grundar sig till stor del i att fastighetens marknadsvärde värderas på olika sätt som en hyresfastighet och som en bostadsrättsfastighet. En ombildning är, och ska vara, en s.k., “win-win” för båda parter även om det tar längre tid än vid en sedvanlig fastighetsaffär. En bostadsrättsföreningen har inte heller ett avkastningskrav att förhålla sig till – utan en bostadsrättsförening förvärvar sin fastighet i syfte att förvalta och förädla under all framtid.

Vad händer om jag inte vill eller kan köpa?

Du bor kvar på samma villkor med bostadsrättsföreningen som ny hyresvärd. Som hyresgäst har du besittningsskydd i din lägenhet. Du kan fortfarande vara positivt inställd till en ombildning och välja att kvarstå som hyresgäst om du tror att din egen bostadssituation hade förbättrats med en bostadsrättsförening som sköter om fastigheten.

En bostadsrättsförening kan inte höja din hyra utan förbehåll, det sker enligt en sedvanlig årlig hyresförhandling. Bostadsrättsföreningen kan inte heller avhysa dig för att du inte har köpt din bostad. Det är hyreslagen som gäller. Precis som för vilken annan hyresvärd som helst. 

En bostadsrättsförening är många gånger en bättre hyresvärd då den utgörs av människorna som bor på platsen och ni som bor på fastigheten är måna om att skapa bästa möjliga bostadsmiljö. Bostadsrättsföreningen är skyldiga att säkerställa att det finns utrymme för att hantera felanmälan och underhåll av kvarvarande hyresrätter.

I ombildningar som sker tillsammans med oss på Interesta så säkerställer vi alltid att det finns en utsedd hyresgästrepresentant som företräder eventuella kvarvarande hyresgäster i föreningens angelägenheter. I våra mönsterstadgar framgår också att en bostadsrättsförening efter ombildning ska aktivt verka för ett gott hyresvärdskap och värna om sina hyresgästers bästa.

Jag är orolig över hur underhåll har skötts historiskt och fastighetens skick

För att kunna genomföra en ombildning krävs det att fastigheten genomgår en teknisk statusbesiktning som utförs av en extern, auktoriserad besiktningsfirma. Besiktningen ligger till grund för en 50-årig underhållsplan som behöver upprättas för fastigheten och redovisas för av statliga Boverkets utsedda intygsgivare i samband med att föreningens ekonomiska plan upprättas. I den ekonomiska planen behöver föreningen också redovisa hur underhållet ska finansieras och utföras.

Detta är ett skydd för att undvika att exempelvis hyresvärdar säljer fastigheter med stora underhållsbehov till omedvetna lekmän som saknar kunskap eller insikt i fastighetens investeringsbehov. 

Stora, omfattande renoveringsbehov som ligger inom föreningens prognos så har det ofta en påverkan på föreningens betalningsvilja för fastigheten och ligger till grund för prisförhandling mot hyresvärden.

Historiskt underhåll och reparationer åligger hyresvärdens ansvar. I samband med överlåtelsen av fastigheten så är det praxis att hyresvärden garanterar genom avtal att åtgärderna som har utförts har skett fackmannamässigt, i annat fall föreligger skadeståndsansvar eller s.k. åtgärdsansvar.

Vem ansvarar för bostadsrättsföreningen?

Bostadsrättsföreningen kommer att välja en styrelse som har till uppgift att säkerställa att förvaltning av fastigheten hanteras. Styrelsen i sin tur kommer att anlita en teknisk förvaltare (ex. HSB) som ansvarar för skötsel/underhåll av fastigheten och en kameral förvaltare (ex. Interesta) som hanterar föreningens redovisning och bokföring, budget, juridik m.m.

Styrelsens arbete i sin tur granskas årligen av en extern, och i “våra” föreningar, auktoriserad revisor. Styrelsen väljs av medlemmarna vid ordinarie föreningsstämma.